Pilot područje: klizište Grohovo (Primorsko-Goranska Županija)

Klizište Grohovo pokrenuto je u prosincu 1996. godine na mjestu starog klizišta iz 1893. godine. Nalazi se na sjeveroistočnoj padini doline rijeke Rječine u zaleđu Rijeke, na području flišne sinklinale omeđene rasjedima na kontaktu s vapnenačkim bokovima doline.  Vapnenci kredne i palogenske starosti izgrađuju vrhove padine, dok je središnji dio doline izgrađen od naslaga paleogenskog fliša. Inicijalno klizište je nastalo pokretanjem mase unutar deluvijalnog pokrivača u nožici padine neposredno uz samu Rječinu, a pokrenuta masa u cjelosti je pregradila korito Rječine. Klizište Grohovo je reaktivirano, retrogresivno i kompleksno klizište sastavljeno je od 13 različitih kliznih tijela, a klizanjem su zahvaćeni i vapnenački blokovi na vrhu padine. Procjena volumena pokrenute mase kraće se od 850.000 m3 do 2,000.000 m3 . Nakon početnog klizanja, pokrenuti materijal zauzeo je relativno stabilan položaj bez provedbe sanacijskih radova, osim regulacije korita Rječine u zoni klizanja. Dosadašnjim monitoringom su uočeni manji pomaci i daljnji razvoj klizanja u gornjim dijelovima padine. Procjena je da je trenutno stanje stabilnosti relativno nisko te se u slučaju kombinacije nepovoljnih hidroloških uvjeta, podizanja razine podzemnih voda u padini i vode u koritu Rječine ili eventualnog seizmičkog događaja mogu očekivati nova klizanja. U okviru hrvatsko – japanskog bilateralnog SATREPS projekta ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’  uspostavljen je integrirani sustav monitoringa klizišta kako bi se pratili pomaci na klizištu i uspostavio sustav ranog upozoravanja. Ugrađena je geodetska i geotehnička oprema za praćenje klizišta. Geodetski sustav monitoringa se sastoji od totalne stanice koja mjeri ukupno 25 geodetskih točaka (prizmi)  i GPS glavne jedinicecsa 9 GPS prijemnika. Totalna stanica i GPS glavna jedinica, zajedno sa meteorološkm senzorom i web kamerom, su smještene na relativno stabilnom području, na vrhu padine nasuprot klizišta. Geotehnički monitoring uključuje 2 vertikalna inklinometra, 4 mjerača pornog pritiska, 4 žičana ekstenzometra (13 dugačkog raspona i 3 kratkog raspona), meteorološku stanicu i kišomjer.